TÄVLINGSBESTÄMMELSER
PARA ENDURANCE RACE 2018

Allmänt

 

Tävlingen genomförs i stridspar om två deltagare. Resultatet i tävlingen mäts i tid, och vid de ingående delmomenten kan stridsparen få tidsavdrag eller tidstillägg utöver den tid som genomförandet tar. Det stridspar som har lägsta sammanlagda tid utses som vinnare.

Avsikten är att tävlingen, genom utsträckningen i tid och avstånd, skall vara fysiskt krävande, främst avseende uthållighet. Väl avvägda och genomtänkta beslut under tävlingen skall påverka tidsavdrag och tidstillägg, varför även den mentala spänsten under tävlingen kommer att påverka stridsparens resultat. Stridsparen skall under tävlingen utsättas för dilemman där tiden för uppgifternas lösande, möjligheten att erhålla tidsavdrag och kvalitén i lösandet av uppgiften kontinuerligt måste vägas mot varandra.

Deltagarna kommer under tävlingen, bland annat, att genomföra orientering på olika kart- och bildunderlag samt kunna välja att anta utmaningar med möjlighet att erhålla tidsavdrag. Utöver detta kommer deltagarna prövas i fysiskt krävande delmoment, liksom delmoment där förmågan att tänka fort och göra rätt prövas.

Då en kilometer alltid är tusen meter lång och ett kilo alltid väger tusen gram, oavsett deltagarnas ålder eller kön, kommer ingen klassindelning att förekomma under tävlingen. Tävlingen är öppen för alla och stridsparen må mixas fritt utan hänsyn till ålder och/eller kön.

Deltagande ska vara fyllda 18 år innan tävlingen startar.

 

Genomförande av tävlingen

 

Tävlingen genomförs med start på morgonen den 15 september 2018.

Tävlingen inleds med ett moment vars avsikt är att fastställa startordningen. Det stridspar som placerar sig bäst i inledningsmomentet får först välja plats i startordningen, därefter det stridspar som är näst bäst, o s v …

Stridsparen kommer inte att delges några delresultat från tävlingen innan stridsparet har gått i mål.

Tävlingen kan brytas om deltagarna själva så önskar, varvid deltagarna, om möjligt, skall ta sig till nästa delmoment.

Vid uppkommen fysisk skada som kräver omedelbar avtransport eller omöjliggör fortsatt förflyttning bryter deltagarna tävlingen genom att kalla på sjukvårdspersonal.

De stridspar som av funktionär inte bedöms kunna nå målet i erforderlig tid kan av funktionär uppmanas att bryta tävlingen. Denna uppmaning skall åtlydas och stridsparet kommer då inte att kunna genomföra ytterligare moment. Transport till mål sker då genom tävlingsledningens försorg. Avsikten är att samtliga startande skall vara närvarande vid prisutdelningen, vilket definierar begreppet ”erforderlig tid”.

Funktionärer vid delmomenten ger instruktioner för momentens genomförande, och i förekommande fall, grunderna för bedömning av momentens utförande.

Under tävlingens genomförande kommer det ges möjlighet att fylla på vätska. Medhavd mat utspisas på stridsparens eget initiativ.

Prisutdelning genomförs under eftermiddagen den 16 september 2018.

 

Terräng och sträckning

 

Tävlingen genomförs i huvudsak längs samma sträckning som Fallskärmsjägarnas Örnmarsch. Det innebär att sträckningen omfattar grusvägar, traktorstigar, skogsstigar, kraftledningsgator och i obanad terräng, där det kan vara mer eller mindre blött och sankt. Den sammanlagda sträckan för tävlingen omfattar minst sjuttio kilometer.

 

Utrustning

 

Under hela tävlingens genomförande skall stridsparet medföra packning på sammanlagt fyrtio kilo. Denna vikt må fördelas inom stridsparet, efter egen bedömning.

Packningens sammanlagda vikt kommer att vägas vid start, mål och under tävlingens gång. Om den sammanlagda vikten understiger fyrtio kilo erhåller stridsparet en timmes tidsstillägg för varje påbörjat kilo under fyrtio. Detta sker vid varje tillfälle efter start vid kontrollvägning av packningen.

Packningen skall alltid innehålla minst:

 • Klocka och kompass/deltagare
 • Tändstickor, eller annan utrustning för att göra upp eld/deltagare
 • Utrustning för att tillaga och utspisa mat (bärbart kök, bestick, muggar, bränsle)/stridspar
 • Möjlighet att medföra minst en liter dryck/deltagare (termos/vattenflaska/camelback)
 • Pannlampa med fungerande batterier/deltagare
 • Kniv/deltagare

Förbjuden utrustning under tävlingen är:

 • GPS (eller annan utrustning för att fastställa position eller mäta avstånd)
 • Mobiltelefon (se nedan)

Tips på utrustning/förnödenheter som är bra att medföra under tävlingen, men ej obligatorisk:

 • Regnkläder
 • Ombyte (torra strumpor, torrt underställ)
 • Värmeplagg (fleecetröja/jacka)
 • Handskar
 • ”Power bars”, druvsocker (eller liknande)
 • Plastpåsar och/eller kartfodral för att hålla anteckningsmateriel och kartor torra
 • Plastpåse (motsv.) för att hålla utrustning i ryggsäcken torr

Stridsparen kommer före start att tilldelas:

 • Sjukvårdskit/stridspar
 • Blyertspenna, suddgummi, anteckningsblock/deltagare
 • Två huvudrätter mat/deltagare

All utrustning, och förnödenheter, som stridsparet startar med skall medföras under hela tävlingen. Det ges inte möjlighet att lämna utrustning till funktionärer under tävlingens genomförande. All nedskräpning är förbjuden!

 

Samband och säkerhet

 

Varje deltagare medför mobiltelefon, som kommer att förseglas vid tävlingens start, och medföras av den enskilde deltagaren. Mobiltelefonen skall medföras för att kunna användas vid situationer då deltagare måste få kontakt med tävlingsledning, ex. vid skada, eller då transport behövs av andra skäl. Annan användning av telefonen medför diskvalificering av stridsparet. Brytande av förseglingen innebär att tävlingen är avbruten för stridsparet, om inte funktionär på plats meddelar annat.

Funktionär vid respektive delmoment för lista över vilka stridspar som passerat delmomentet, vilket med regelbundna intervaller, och då samtliga stridspar passerat rapporteras till tävlingsledningen.

Lista med aktuella telefonnummer delas ut till deltagarna före start.

Sjukvårdsberedskap under tävlingen kommer kontinuerligt att upprätthållas genom att sjukvårdspersonal följer tävlingsdeltagarna, och kontinuerligt kan nås på mobiltelefon.

Deltagarna skall innan start intyga att de är fullt friska och att tävlingen genomförs på deltagarnas egen risk.

Kvällen före tävlingens start kommer obligatorisk tävlingsgenomgång med deltagarna att ske i Fallskärmsjägarlägret i Karlsborg.

Efter genomförd tävling erbjuds tävlande att disponera Fallskärmsjägarlägret hela dagen för återhämtning, söndagen 16:e september. Tävlande ansvarar själva för att vara i skick att kunna ta sig hem.

Tävlingsledning och funktionärer

Tävlingsledningen kommer under genomförandet vara grupperad i Fallskärmsjägarlägret i Karlsborg. Funktionärer kommer att finnas som momentledare för tävlingens delmoment längs tävlingens sträckning.

Anvisningar från funktionärer skall alltid åtlydas av tävlingsdeltagarna.

 

Dokumentation

Tävlingen kommer att dokumenteras i text, film och bilder genom tävlingsledningens försorg. Bilderna kan komma att användas av Fallskärmsjägarklubben och/eller REKYL på sociala medier eller andra ställen.

 

Anmälan

 

Tävlingsorganisationen klarar att ”hantera” maximalt femtio stridspar då tävlingen genomförs för första gången. Om antalet anmälningar överstiger denna siffra kommer tävlingsledningen att tvingas välja vilka lag som kommer att få deltaga.

Anmälan sker stridsparsvis på anvisad plats med motivering till varför just detta stridspar skall deltaga i tävlingen.  Anmälan skall vara inne senast 2018-05-10, och preliminär deltagarlista med reservplatser kommer att delges senast 2018-05-20

Då stridsparen delgivits att de är antagna skall betalning vara genomförd senast 5 dagar efter meddelad antagning. Omedelbart efter denna tidpunkt kommer lag som eventuellt inte är antagna i första omgången ges möjlighet att anmäla sig genom att betala anmälningsavgiften. Därefter upprättas en kö med lag som kan ersätta eventuella avhopp. 

Anmälningsavgift på 1.195 SEK per deltagare betalas via Swish till Fallskärmsjägarklubben efter antagning.

Avanmälan från tävlingen med full återbetalning är endast giltig med vidimerat läkarintyg.